MPSC नोट्स


@ M.P.S.C. नोट्स @
       सौजन्य :- संदिप शिंदे सर ( PSI ) उस्मानाबाद

       ● अर्थशास्त्र                         DOWNLOAD

       ● इतिहास                           DOWNLOAD

       ● चालू घडामोडी                   DOWNLOAD

       ● पंचायत राज                     DOWNLOAD

       ● फौजदारी प्रक्रिया संहिता    DOWNLOAD

      ● भारताचे परराष्ट्र संबंध         DOWNLOAD

      ● भूगोल                              DOWNLOAD

      ● मुंबई पोलीस कायदा          DOWNLOAD

      ● विविध कायदे                   DOWNLOAD

      ● समाजसुधारक                  DOWNLOAD

      ● क्लुप्त्या ( Tricks )           DOWNLOAD


   ●एम.पी.डी.ए. कायदा 1981       DOWNLOAD

   ●महा.ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 DOWNLOAD

   ●नागरी संरक्षण हक्क अधिनियम 1955                                                                            DOWNLOAD

   ●बाल न्याय अधिनियम 2000       DOWNLOAD

   ●भारतीय दंड संहिता 1860        DOWNLOAD

   ●भारतीय स्फोटक कायदा 1884   DOWNLOAD                  
    ●मोटार वाहन कायदा 1884        DOWNLOAD

    ●लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा 1887                                                                             DOWNLOAD

   ●लाॅटरी अधिनियम 1998            DOWNLOAD

   ●स्फोटक पदार्थ कायदा 1908      DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment