महत्वाची संकेतस्थळे

महत्वाची संकेतस्थळे

विभागाला भेट देण्यासाठी संबंधित विभागाच्या नावावर क्लिक करा.

महाराष्ट्र शासन संकेतस्थळ 

ग्राम विकास विभाग

माहिती तंत्रज्ञान विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग 

मुख्य निवडणूक अधिकारी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

कृषी विभाग

पशुसंवर्धन दुग्ध व मस्त्य व्यवसाय विभाग 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

वित्त विभाग 

महिला व बाल विकास विभाग 

जलसंपदा विभाग 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

महात्मा गांधी रोजगार योजना 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

आदिवासी विकास विभाग 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

नियोजन विभाग 

इंदिरा आवास योजना 

महसूल व वन विभाग 

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग

महारोजगार विभाग 

महाराष्ट्र राज्य पोलीस 

समाज कल्याण विभाग 

केंद्रीय लोकसेवा आयोग 

आयकर विभाग

1 comment:

  1. Very very nice blog sirji keep it up
    thanks&Regards
    from
    pradip chaskar

    ReplyDelete