सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

प्र.शै.महाराष्ट्र श्रेणी
पायाभूत/संकलित चाचणी शेकडेवारी काढण्याची सोपी पद्धत

 वर्गाचे शेकडा प्रमाण

मराठी व गणित दोन्हीचे वेगवेगळे खालील सूत्राने काढावे.

सर्व विद्यार्थ्यांच्या गुणांची बेरीज ×100
  --------------------------------------------------------
   वर्गाचा पट × चाचणीचे कमाल गुण

उदा. शाळेचा 4 थी चा पट 16 आहे.
16  विद्यार्थ्यांच्या भाषा विषयाच्या  गुणांची बेरीज 505 आहे. 4 थी  साठी चाचणीचे कमाल गुण 40 आहेत.

505× 100
------------------
16 × 40

   50500
 = -----------
    640

= 78.9 %

शाळेचे शेकडा प्रमाण

विषयनिहाय खालील प्रमाणे काढावे.

सर्व वर्गांच्या शेकडा प्रमाणाची सरासरी काढावी.

उदा. 4 थी पर्यंत वर्ग असलेल्या शाळेत
एका शाळेच्या मराठी विषयाचे शेकडा प्रमाण

2 री   - 72%
3 री   - 85.5%
4 थी  - 91%


शाळेच्या मराठी विषयाचे शेकडा प्रमाण =

72 + 85.5 + 91
---------------------------
  3

=    82.83

असेच गणित विषयासाठी करावे.

शाळेचे अंतिम शेकडा प्रमाण मराठी व गणित विषयाची सरासरी काढून ठरवावे.

मराठी शे. प्रमाण + गणित शे. प्रमाण
---------------------------------------------

 2

उदा.
गणित विषयाचे शेकडा प्रमाण 92.5 मानू.


82.83 + 92.5
--------------------
   2

= 87.66%

आता शाळेची श्रेणी खालील प्रमाणे काढावी.

81 ते 100   - अ
61 ते 80     - ब
41 ते 60     - क
0   ते 40     - ड


 संकलित चाचणी चा निकाल विषय निहाय  श्रेणीनुसार तयार करावयाचा आहे .त्या श्रेणी खालीलप्रमाणे आहेत.
पायाभूत/संकलित  मुल्यमापन  श्रेणी तक्ता

   इ.  १  ली   २  री        
अ  —25  ते   30   गूण      
ब  — 19   ते   24   गुण      
क — 13  ते   18 गुण    
 ड — 1   ते     12  गुण    
*********************

इयता    ३   री    ४  थी        
अ  — 33   ते     40   गूण          
ब  — 25    ते     32   .गुण      
क — 17     ते     24   गुण    
ड —    1     ते     16  गुण  
*********************

इयता   ५  वी  ६   वी      
अ  —  41   ते   50    गुण      
ब   -   31    ते    40  गुण      
क  —  21   ते    30   गुण        
ड  —  1    ते     20   गुण      
*********************

इयता   ७    वी    ८  वी        
अ —  49  ते    60    गुण        
ब  —  37    ते    48    गुण  
क  — 25  ते     36   गुण 
ड  —   1    ते   24    गुण

No comments:

Post a Comment